Disclaimer

De CanvasXL website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van CanvasXL. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CanvasXL.

CanvasXL spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

CanvasXL behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt CanvasXL geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan CanvasXL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. CanvasXL garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

CanvasXL sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met de CanvasXL website.

De gebruiker van CanvasXL is zelf verantwoordlijk voor de (gebruiks)rechten van het aangeleverde materiaal in welke vorm dan ook. CanvasXL kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden op enigerlei manier.

Powered by: AndereKijk.nl - || CanvasXL.nl || AluPrint.nl || PolameX.nl || © 2012